Voorwaarden voor dienstverlening Codious

 

1. Toepassing van deze Voorwaarden voor Dienstverlening

Deze Voorwaarden voor Dienstverlening gaan uit van:

Codious bvba (hierna: “CODIOUS”)
Berkendreef 3
2360 Oud-Turnhout
BTW BE 0884.902.888

E-mail: info@codious.io
Telefoon: +32 473 49 39 51

CODIOUS is een Belgische onderneming die zich richt op het leveren van bepaalde diensten, waaronder, doch niet beperkt tot: computerconsultancy, ontwerpen en programmeren van software, hosting en overige diensten op het gebied van informatietechnologie, software en hardware (hierna: de “Diensten”). CODIOUS biedt haar Diensten aan ten aanzien van ondernemingen (B2B) en consumenten (B2C). Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Diensten van CODIOUS afneemt, komt aldus in een contractuele relatie te staan met CODIOUS.

Hierna vermelde begrippen dienen in deze Alemene Voorwaarden als volgt te worden verstaan:
(i) “Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met CODIOUS in een contractuele relatie staat of komt te staan, ongeacht de aard van deze contractuele relatie, waaronder, doch niet beperkt tot Consumenten en Professionele Klanten.
(ii) “Consument”: iedere Klant, natuurlijke persoon, die uitsluitend handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
(iii) “Professionele Klant”: iedere Klant die handelt voor doeleinden binnen zijn professionele of commerciële activiteit.

Onze Voorwaarden voor Dienstverlening zijn automatisch van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst en rechtsbetrekking met onze Klanten. Iedere Klant wordt geacht onze Voorwaarden voor Dienstverlening zoals hierna vermeld te kennen en te aanvaarden.

De Voorwaarden voor Dienstverlening van CODIOUS hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden zoals gesteld door de Klant. Van deze Voorwaarden voor Dienstverlening kan evenwel uitzonderlijk worden afgeweken, voor zover CODIOUS hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk instemt. In dergelijk geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden voor Dienstverlening onverkort van kracht.

CODIOUS behoudt zich het recht voor om eenzijdig haar Voorwaarden voor Dienstverlening te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de Klant de wijzigingen van de Voorwaarden voor Dienstverlening niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Na inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

De Voorwaarden voor Dienstverlening van CODIOUS kan men consulteren in het Nederlands, Frans en Engels. In het geval er een discrepantie bestaat tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Algemeen

Iedere overeenkomst tussen CODIOUS en haar Klanten betreft steeds een aannemingsovereenkomst waarbij CODIOUS als zelfstandige onderneming voor eigen rekening en risico prestaties levert ten aanzien van de Klant. In geen geval hebben de Klant en CODIOUS de intentie om ter zake een arbeidsovereenkomst te sluiten.

2.2 Opdrachten op maat: voorafgaande offerte

In geval van een opdracht op maat (IT-consultancy, web development, mobile app development, etc.) stelt CODIOUS ten aanzien van haar Klanten steeds een offerte op, tenzij de Klant er schriftelijk mee akkoord gaat dat CODIOUS de opdracht in regie realiseert, overeenkomstig haar geldende uurtarief. Elke offerte van CODIOUS is slechts geldig voor een termijn van vijftien (15) dagen. Bovendien geldt voor elke offerte dat zij slechts geldig is voor opdrachten die binnen de negen (9) maanden volgende op de vervaldatum van de offerte dienen te worden uitgevoerd.

Er komt een overeenkomst tot stand tussen CODIOUS en de Klant van zodra deze laatste een hem toegestuurde offerte aanvaardt door deze schriftelijk dan wel elektronisch te ondertekenen.

CODIOUS verklaart evenwel uitdrukkelijk dat haar offertes steeds vrijblijvend zijn. Dit houdt concreet in dat CODIOUS zich het recht behoudt om haar offertes ook na aanvaarding door de Klant te herroepen. CODIOUS kan een aanvaarde offerte evenwel enkel herroepen door middel van een aangetekend schrijven en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aanvaarding door de Klant. Dit neemt uiteraard niet weg dat CODIOUS een uitgestuurde offerte, die nog niet aanvaard is door de Klant, steeds door middel van een eenvoudige kennisgeving aan de Klant via mail kan intrekken.

De Klant kan ook steeds zelf een verzoek richten aan CODIOUS om een voorstel of ontwerp te leveren. De Klant dient hierbij de nodige productie-elementen (modellen, digitale bestanden…) aan CODIOUS te bezorgen. Indien CODIOUS deze opdracht schriftelijk aanvaardt, komt hiermee eveneens een overeenkomst tot stand.

Voor verdere voorwaarden omtrent opdrachten op maat verwijzen wij de Klant graag door naar de specifieke voorwaarden die in de offerte en de daaropvolgende aannemingsovereenkomst worden vermeld.

2.3 Domeinnaamregistratie, hosting en cloud services

De Klant kan op de websites van CODIOUS intekenen op verschillende periodiek hernieuwbare overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot: domeinnaamregistratie, hosting en cloud services. De Klant die overgaat tot de aanvaarding van de prijs voor een welbepaalde dienst, zoals medegedeeld door CODIOUS op één van haar websites, geeft hiermee te kennen een dienstverleningsovereenkomst te willen sluiten met CODIOUS.

Met betrekking tot domeinnaamregistratie geldt evenwel het volgende: de registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnaam). Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de Klant en de bevoegde instantie waarin CODIOUS slechts een verbindende rol vervult. De registratie van een domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de Klant. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht leidt tot het verlies van de domeinnaam.

3. Specifieke bepalingen aangaande domeinnaamregistratie, hosting en cloud services

3.1 Duur en beëindiging

Tenzij anders overeengekomen bij de bestelling of opdracht worden de periodieke hernieuwbare overeenkomsten zoals bijv. webhosting, domeinnaamregistratie, cloud services, etc. aangegaan voor een termijn van één (1) jaar. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij één van de Partijen ten minste één (1) maand voor de afloop van de termijn een schriftelijke kennisgeving verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke dienstverleningsovereenkomst niet te verlengen.

Indien de Klant in strijd handelt met deze Voorwaarden voor Dienstverlening, en in het bijzonder met de betalingsplicht, heeft CODIOUS het recht de uitvoering van enige prestaties langs haar kant te schorsen, ofwel om de dienstverleningsovereenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden. In alle geval behoudt CODIOUS al haar rechten op schadevergoeding.

In geval van hosting kan de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst de verwijdering van de geleverde virtuele ruimte impliceren. Een gebrekkige beschikbaarheid en/of integriteit van de gehoste gegevens ten gevolge van dergelijke verwijdering kan de aansprakelijkheid van CODIOUS geenszins in het gedrang brengen. Naar aanloop van de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst is het aan de Klant om alle nodige maatregelen te nemen die hem de continuïteit van zijn inhoud kunnen garanderen. De Klant beseft en aanvaardt dat CODIOUS de beschikbaarheid van zijn inhoud niet meer kan garanderen na beëindiging.

3.2 Welke garanties biedt CODIOUS bij hosting en cloud services?

CODIOUS neemt alle technische en niet-technische, organisatorische en juridische maatregelen die nodig zijn om een ongestoorde dienstverlening te garanderen.

Alle maatregelen die nodig zijn voor een optimale bereikbaarheid worden genomen waaronder;
(1) een spoedige verhelping van storingen;
(2) een constante monitoring van de computersystemen en servers die in handen zijn van CODIOUS;
(3) alle nodige state-of-the-art maatregelen met betrekking tot technische aspecten en beveiliging;
(4) op geregelde basis back-ups nemen; en
(5) gebruikersondersteuning bij technische vragen of problemen tijdens en buiten de kantooruren.

CODIOUS handelt in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector en maakt gebruik van recente inzichten en technologieën. Ondanks onze inspanningen kunnen wij geen absolute garanties geven met betrekking tot onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking en dito toegang. De verbintenissen uit hosting en cloud services worden beschouwd als een inspanningsverbintenissen.

3.3 Verantwoordelijkheden van de Klant bij hosting en domeinnaamregistratie

De Klant is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik dat gemaakt wordt van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij moet hij ook zorg dragen voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant moet CODIOUS inlichten in geval van (vermoeden van) een schending van het vertrouwelijk karakter.

Het staat de Klant in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden.

Het is absoluut niet toegestaan om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende:
– Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die CODIOUS of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingsdiensten van CODIOUS.
– Gebruik met oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke.
– Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of het verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld kinderpornografisch materiaal.
– Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
– Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden.
– Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.

De uitvoering van de hostingsdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. Wij verkrijgen een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingsdiensten.

CODIOUS neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor de content of inhoud, geplaatst door de Klant op de serverlocatie. Klant is geheel en persoonlijk verantwoordelijk voor alle inhoud, en de daaruit voortvloeiende rechten en/of aanspraken. De Klant is verplicht CODIOUS te vrijwaren van alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Indien de opdracht bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld support- en hostingsdiensten) dan moet de Klant zich verder ook onthouden van elk gebruik dat op significante wijze hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van onze dienstverlening, zogenaamd excessief gebruik. Wij zullen de Klant informeren omtrent het overmatige gebruik en maatregelen bespreken die dit gebruik kunnen beperken. Indien het overmatig gebruik van structurele aard is, kunnen wij de Klant verplichten over te schakelen op een aangepast dienstenniveau. Dit is het geval indien de behoeften van de Klant gewijzigd zijn. CODIOUS heeft het recht om haar verplichtingen ten aanzien van de Klant op te schorten zolang geen oplossing voor de structurele overbelasting is gevonden.

3.4 Tarieven

Naargelang de precieze dienstverlening is de Klant gehouden tot de betaling van volgende bedragen:
– Domeinnaamregistratie: Een eenmalige kost per registratie en hernieuwing. De registratiekosten voor een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing aangerekend. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de Klant en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.
– Hosting: Een maandelijkse kost, afhankelijk van het precieze pakket dat de Klant gekozen heeft. Deze kost dient te worden voldaan na ontvangst van factuur.
– Cloud services: Een maandelijkse kost, afhankelijk van de precieze service die de Klant gekozen heeft. Deze kost dient te worden voldaan na ontvangst van factuur.

De precieze tarieven voor de verschillende Diensten worden steeds duidelijk vermeld op de daartoe voorbehouden websites. Alle prijzen op onze websites zijn uitgedrukt in euro. Ten aanzien van Consumenten zijn de tarieven steeds inclusief btw en andere taksen. Eventuele bijkomende kosten die niet inbegrepen zijn in de individuele dienstprijs worden steeds uitdrukkelijk vermeld. Ten aanzien van Professionele Klanten zijn de tarieven steeds exclusief btw en andere taksen.

CODIOUS behoudt zich het recht voor kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, ook na de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst te corrigeren. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten door de Klant binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

CODIOUS heeft het recht om de prijzen voor haar Diensten, zoals medegedeeld op haar websites, op elk moment te wijzigen. Met uitzondering van evidente fouten in de prijsopgave, verplichten we er ons evenwel toe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

CODIOUS kan de tarieven en prijzen van haar dienstverlening te allen tijde wijzigen in geval van dienstverleningsovereenkomst waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De Klant wordt hiervan steeds voldoende op voorhand van op de hoogte gebracht. De Klant wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de dienstverleningsovereenkomst beëindigt door middel van een schriftelijke opzegging ten laatste tot dertig (30) kalenderdagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals hieronder vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de Klant gemeld.

Bij overeenkomsten die langer dan één (1) jaar duren worden onze gehanteerde tarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens volgende formule: (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien.

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.

3.5 Facturatie

Onze facturen zijn te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf factuurdatum.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet worden aangerekend. In geval van Professionele Klanten betreft dit de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd, zal de Klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €150. Dit doet geen afbreuk aan het recht van CODIOUS om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

Als de Klant niet akkoord gaat met de ontvangen factuur dient deze de factuur spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.

Een protest heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Het gebrek aan een geschreven protest van een factuur binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de erin vermelde bedragen en Diensten.

3.6 Klachten omtrent de Diensten

Iedere klacht betreffende de Diensten, van welke aard ook, moet gegrond en behoorlijk gemotiveerd binnen de zeven (7) werkdagen na verzendingsdatum van de factuur aangetekend verstuurd worden. Eventuele klachten betreffende de Diensten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

4. Intellectuele eigendom

De Klant kan geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen op de door CODIOUS geleverde Diensten. Door de levering worden in geen geval intellectuele eigendommen overgedragen. Ieder door CODIOUS ontwikkelde programma- of broncode omvat de business intelligence van CODIOUS en blijft eigendom van CODIOUS. Zij valt onder de bescherming van de auteursrechten. Aanpassing van de bovenstaande gegevens naar de noden van de Klant houdt niet in dat het intellectueel eigendom overgaat op de Klant.

Alle materialen die CODIOUS ontwikkelt en/of ter beschikking stelt bij de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

De term ‘materialen’ moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en omvat onder andere software, concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures, technische knowhow, handleidingen, rapporten, notities en aantekeningen. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan CODIOUS, onze medewerkers en licentiegevers.

Als Klant verkrijg je enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave, dat in overeenstemming is met de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen.

Deze rechten worden op een niet-exclusieve basis toegekend aan de Klant en zijn eveneens niet-overdraagbaar, behoudens uitdrukkelijke afwijkingen. Het is de Klant met andere woorden niet toegestaan de Diensten van CODIOUS aan derden te lenen, verhuren, leasen, verkopen of anders ter beschikking te stellen, tenzij dit schriftelijk tussen de Klant en CODIOUS overeengekomen is. CODIOUS behoudt zich het recht voor de dienstverleningsovereenkomst met de Klant zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen in geval van een inbreuk op deze verbodsbepaling. In alle geval behoudt CODIOUS al haar rechten op schadevergoeding.

Ieder ongeautoriseerd gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van CODIOUS zal aanleiding geven tot een facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De Klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

5. Aansprakelijkheid

CODIOUS neemt uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich. Enkel bewezen fouten in de uitvoering van de Diensten kunnen de aansprakelijkheid van CODIOUS met zich meebrengen. CODIOUS zal ten opzichte van de Klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de verplichtingen uit de met de CODIOUS gesloten dienstverleningsovereenkomsten, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van CODIOUS volgens of in verband met een met CODIOUS gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de Klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) voor de Diensten over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Verder is CODIOUS in geen geval aansprakelijk voor schade in verband met of volgend uit:
– Fouten door nalatigheid, gebrek aan kennis, verkeerd gebruik of nalaten door de Klant om de instructies van CODIOUS op te volgen;
– Elke inbreuk op de plichten van de Klant op basis van deze Overeenkomst;
– De aanwezigheid van virussen op het systeem of via het internet of aangeleverde data of software;
– Elke vorm van ‘hacking’ van het systeem van CODIOUS.

Voor de Diensten waarvoor wij enkel als tussenpersoon opereren (zoals domeinnaamregistratie) dragen wij geen enkele aansprakelijkheid. Dergelijke Diensten vallen qua aansprakelijkheid uitsluitend ten laste van de uitvoerder, die ons vrijwaring verschuldigd is ten aanzien van aanspraken van de Klant en van derden.

Geen enkele vrijwaring zal worden verleend voor schade die veroorzaakt werd door overmacht, toeval, een onoverwinnelijke onwetendheid of door de beperkingen die volgen uit de stand van de wetenschap en techniek op het ogenblik van de dienstverlening. Voor de toepassing van dit artikel worden fouten van derden beschouwd als overmacht.

CODIOUS besteedt de grootste zorg aan de informatie die op haar websites verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig te kwalificeren valt. Toch kunnen wij geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en de kwantiteit van informatie op onze websites en zijn wij bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Klant lijdt ten gevolge van de informatie op de website. Het betreft een middelenverbintenis van CODIOUS waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden.

6. Privacy

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt CODIOUS bepaalde persoonsgegevens van haar Klanten. CODIOUS hecht veel belang aan privacy. Daarom wenst CODIOUS haar Klanten op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. U kan er als Klant in ieder geval van op aan dat CODIOUS steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van uw persoonsgegevens. CODIOUS garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de GDPR).

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt om de Klant de gevraagde Diensten te kunnen leveren. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Het is echter wel mogelijk dat CODIOUS deze persoonsgegevens aanwendt voor commerciële doeleinden, zoals het versturen van publicitaire boodschappen. CODIOUS zal de persoonsgegevens van de Klant evenwel enkel gebruiken voor publicitaire boodschappen met betrekking tot gelijkaardige producten of Diensten die CODIOUS zelf aanbiedt. Bovendien zal de Klant steeds de mogelijkheid krijgen om aan te geven dat hij zulke publicitaire boodschappen niet wenst te ontvangen. Indien de Klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe niet worden aangewend, kan hij dit melden op volgend e-mailadres: privacy@codious.io.

CODIOUS heeft steeds het recht de bedrijfsnaam en het logo van de Klant of de geleverde prestatie voor de Klant als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Iedere Klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren, wijzigen en zelfs laten verwijderen door een schrijven te richten tot privacy@codious.io.

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van persoonsgegevens verwijzen we de Klant graag naar onze Privacyverklaring, zoals raadpleegbaar op onze website www.codious.io.

7. Herroepingsrecht

7.1 Cloud services en hosting

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst alsnog afzien van de aankoop of bestelling die hij gedaan heeft via onze website. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. CODIOUS hoort uiteraard wel graag feedback zodat ze haar dienstverlening kan verbeteren.

De Consument die de onmiddellijke uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst vraagt, dient wel in te staan voor de kosten die CODIOUS hiervoor reeds gemaakt heeft.

7.2 Domeinnaamregistratie

Overeenkomstig artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht heeft de Consument geen herroepingsrecht wanneer het gaat om dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra CODIOUS de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

De Consument verklaart uitdrukkelijk dat de aanvraag van een domeinnaam via de website van CODIOUS geldt als een opdrachtbevestiging en hij dus akkoord gaat met de onmiddellijke uitvoering van die opdracht. Hij erkent daarbij dat hij afstand doet van zijn recht om die opdracht te annuleren. De Consument die een domeinnaam aanvraagt via CODIOUS kan hier met andere woorden niet op terugkomen.

8. Diverse bepalingen

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met CODIOUS voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van CODIOUS.

De nietigheid of ongeldigheid van (een deel van) een bepaling in deze Voorwaarden voor Dienstverlening heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan. CODIOUS heeft het recht deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling met een gelijkaardig doel.

Het gebruik van (onder)titels in de Voorwaarden voor Dienstverlening heeft een louter illustratieve waarde.

9. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Deze Voorwaarden voor Dienstverlening worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Voorwaarden voor Dienstverlening zal CODIOUS alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI). Alle betwistingen dienen te worden gebracht voor de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.