Privacyverklaring Codious

 

1. Waarom deze Privacyverklaring?

CODIOUS hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring wil CODIOUS de gebruiker van onze websites en platforms wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze websites en platforms verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.

2. Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

De website www.codious.io is een initiatief van:
Codious bvba
Berkendreef 3
2360 Oud-Turnhout
BTW BE0884.902.888

E-mail: info@codious.io
Tel.: +32 473 49 39 51

CODIOUS is dataverantwoordelijke en beslist alleen welke persoonsgegevens verzameld worden, evenals voor welke doeleinden en via welke middelen die persoonsgegevens verzameld worden.

3. Doel van de verwerking?

CODIOUS verzamelt uw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van onze websites en platforms een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de websites en platforms en de bijhorende diensten van CODIOUS.
Volgende persoonsgegevens worden door CODIOUS verzameld en verwerkt:

•Voor- en achternaam;
• Geboortedatum;
• Adres;
• Leeftijd;
• Geslacht.

Bovenstaande lijst is geenszins exhaustief.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de websites en platforms en de daarbij horende diensten.

De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:
– De gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel waarmee men beroep kan doen op de diensten van CODIOUS.
– Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker en het verlenen van ondersteuning.
– Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde diensten.
– De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de websites en platforms van CODIOUS worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze websites en platforms te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, type device, type pc, besturingssysteem en browser. Voorgenoemde lijst is geenszins exhaustief. Wanneer u de websites en platforms van CODIOUS bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan CODIOUS en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen CODIOUS. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. CODIOUS heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

4. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze websites en platforms kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om websites en platforms beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de websites en platforms te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar ons Cookie Statement.

Als u de websites en platforms van CODIOUS wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Hoe u cookies kan uitschakelen, staat te lezen in ons Cookie Statement.

5. Rechten van de gebruiker

5.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

CODIOUS verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:
– Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
– Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
– Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal CODIOUS onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

5.2 RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van CODIOUS uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer CODIOUS uw gegevens verwerkt, hebt u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kunt uit oefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal CODIOUS hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar privacy@codious.io.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het gebruikersprofiel. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan CODIOUS. CODIOUS zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de gebruiker.

U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:
– Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
– Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
– Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
– Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
– Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

CODIOUS beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

5.3 RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
– Gedurende de periode die CODIOUS nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
– Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
– Wanneer CODIOUS uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
– Gedurende de periode die CODIOUS nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal CODIOUS hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar privacy@codious.io.

5.4 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om de aan CODIOUS verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal CODIOUS hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar privacy@codious.io.

5.5 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door CODIOUS bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal CODIOUS hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar privacy@codious.io.